Home / Trúc Vy Hochay

Trúc Vy Hochay

Hướng dẫn học ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 30: Must – Mustn’t – Needn’t – Học Hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-30-must-mustn-t-needn-t-hoc-hay-335.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 30: Must – Mustn’t – Needn’t – HocHay – Must có nghĩa là “phải”, dùng để diễn tả một mệnh lệnh hay một sự bắt buộc (Necessity) You must drive on the left in London.(Ở London, bạn phải lái xe phía …

xem blog