Home / Trúc Vy Hochay

Trúc Vy Hochay

Hướng dẫn học ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 35: Can/Could/Would you…? – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-35-can-could-would-you-hoc-hay-340.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 35: Can/Could/Would you…? – HocHay Yêu cầu ai làm một việc gì đó – Dùng can/could Can/Could you wait a moment, please? Helen, can you do me a favour? Excuse me, could you tell me how to get …

xem blog

Hướng dẫn học ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 30: Must – Mustn’t – Needn’t – Học Hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-30-must-mustn-t-needn-t-hoc-hay-335.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 30: Must – Mustn’t – Needn’t – HocHay – Must có nghĩa là “phải”, dùng để diễn tả một mệnh lệnh hay một sự bắt buộc (Necessity) You must drive on the left in London.(Ở London, bạn phải lái xe phía …

xem blog